Informasjon om Røysehuset på Sundvollstranda  

(Tekst og fleste foto av B.G.Harsson.  Klikk i fotoet for å få stort bilde.)  

 mh-hus gbh12 gbh33  

Sundvollstranda på godt over 20 mål eies av Hole kommune. Det foreligger et politisk vedtak i bygningsrådet fra 17. januar 1994 om å regulere Sundvollstranda til kultur- og friområde. Et stabbur fra gården Leine på Røyse var den første bygningen som ble satt opp på Sundvollstranda.

I 1999 inviterte Hole kommune til innspill i forbindelse med Lokal Agenda 21. Historielaget foreslo i et brev 10. august gbh1 1999 til kommunen at Sundvollstranda burde utvikles til et «attraktivt møtested» for alle holeværinger. Et par år senere skjedde noe som skulle få store konsekvenser både for Historielaget og for Sundvollstranda. Eieren av Søndre Fjell (Søgarden), gnr. 217,1 i Hole, Petter Erik Ruud, henvendte seg til Hole historielag og tilbød gårdens gamle våningshus på 90 kvadratmeter til historielaget, under forutsetning av at historielaget ville flytte huset bort fra eiendommen. Styret i laget vedtok å ta imot tilbudet, og Margit Harsson, som den gang var leder av historielaget, fikk i oppdrag å følge opp den verdifulle gaven og planlegge nedriving og flytting av våningshuset. 

Den 13. mai 2002 møtte styret i historielaget giveren Petter Erik Ruud ved våningshuset og tok det i øyesyn. Det første bildet vi har av huset, ble tatt denne dagen. Bygningen fikk navnet Røysehuset fordi det representerer en hustype som var vanlig på Røyse-gårder på 1800-tallet.

 Utover høsten 2002 startet historielaget med dugnader på huset. Ytterpanel og innerpanel ble fjernet slik at tømmeret i rivbygningen kom til syne. Takstein ble tatt ned og lagt i kasser. Som isolasjon under vinduet ved utgangsdøren fant vi et sammenkrøllet avispapir. Da vi forsiktig fikk brettet ut papiret, fant vi årstallet 1877 på avisen. Det er grunn til å tro at huset ble bygget en gang i første halvdel av 1800-tallet, og at avispapiret ble lagt inn ved noe vedlikeholdsarbeid i 1877.

 En hel del bilder ble tatt under rivningsprosessen, slik at man ved ny oppsetning kunne se hvor de enkelte stokkene hadde vært i bygget. Disse bildene skulle vise seg å komme svært god nytte.

Gjennom dugnader frem til juni 2005 var hele bygningen revet og tømmeret flyttet til Sundvollstranda. Til samme tid var grunnmuren bygget ferdig av profesjonelle arbeidere.utover  Han som hadde påtatt seg å rive bygget på Fjell og foreta gjenoppbygging av huset på Sundvollstranda, sa fra seg jobben da arbeidet på Sundvollstranda skulle begynne.  Dermed ble det en vanskelig tid for historielaget, idet en utenbygds snekker som tok på seg arbeidet med gjenoppbygging, viste seg å være ettersøkt for svindel. Historielaget tapte noe over 10 tusen kroner på denne affæren. Men i 2006 fant laget frem til en ordning med en dyktig snekker som fikk satt i gang prosessen. Da hadde historielaget allerede hatt flere dugnader hvor den viktigste oppgaven var å finne igjen tømmerstokkene til de ulike veggene, og sortere dem slik at tømmer til de enkelte vegger kunne legges i ulike hauger. Året etter var alle tømmervegger satt sammen igjen, og hele bygget begynte å ta form. taksten I 2008 ble taket lagt. Hver enkelt takstein ble vasket ren for mose og steinene ble lagt på taket. Dermed var vi klar til å starte innearbeidet. Ytterveggene ble tjærebredd for tredje gang i 2009. Arbeidet med gulv og vegger i første etasje pågikk fra høsten 2008 til høsten 2010. Så begynte vi med gulvlegging i 2. etasje. Sommeren 2011 ble begge pipene ført opp over taket og gjort ferdig. Mot slutten av 2011 var gulv og vegger i 2. etasje også ferdig. Gulv i begge etasjer og alle yttervegger er isolert med Glava. Gulvene i første etasje er påført flere lag med maling og lakk. Vi har laget en stor kjellerlem på kjøkkenet, akkurat som i bygget da det sto på Fjell, og kjelleren består av to rom med en åpning imellom. Kjelleren er ca 0,7 m dyp.

Til sammen har ca. 25 personer deltatt mer eller mindre ved dugnader på Fjell og på Sundvollstranda. Det vil være vanskelig å nevne dem alle ved navn, men de som har utgjort den faste arbeidsstammen fra og med 2008 er Knut Berg, Johan Borgnes og Bjørn Geirr Harsson, med Knut Berg som den kyndige byggelederen. Arbeidet har foregått på tirsdager eller onsdager og på fredager, med opphold rundt juletider og i sommermånedene juli/august.  gave

 Så langt har historielaget dekket omkostningene ved Røysehuset stort sett med egne midler og dugnader. I 2011 fikk imidlertid Hole historielag 180 000 kr fra Sparebank1 til fullføring av Røysehuset. Det var midler som kom meget vel med, og som laget er svært takknemlig for. Sparebank1 har også tidligere bidratt sterkt med økonomisk støtte til utviklingen av hele Sundvollstranda. (Også i 2012 fikk historielaget pengestøtte på kr. 25.000 av SpareBankstiftelsen Ringerike til restfinansiering av Røysehuset. Red.anm.)

Historielaget har fått fine gaver i form av møbler, gamle gjenstander og bøker fra folk i bygda, noe som laget er meget takknemlig for.

Utover i 2012 gjenstår innredning av rommene i Røysehuset, hvor blant annet gavene kommer til sin rett.

16 21 24 38

 (Bjørn Geirr Harsson, 2012-02-19)       (Alle foto fra gjenreisingen er av forfatteren)  

Artikkel fra gammel hjemmeside       Fotogalleri av Røysehuset 2002-2012