Hole bygdearkiv er åpent for publikum

I mai 2017 fikk Hole historielag tildelt et eget rom til bygdearkiv i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget. Gjennom det følgende året ble rommet fylt med hyller og nødvendig utstyr, og 21. april 2018 ble bygdearkivet offisielt åpnet. Ut året 2018 har en komite arbeidet med sortering, rydding og registrering i bygdearkivet, men uten at dethar vært faste åpningstider. Fra tidlig i 2019 er det regelmessig åpningstid i bygdearkivet.

Bygdearkivet består av tohoveddeler, og historielaget har to komiteer som arbeider med hver sin del. Den ene delen utgjør det generelle bygdearkivet hvor man samlerskriftlig materiale som kommunen ikke er lovpålagt å ta vare på. Det kan dreie seg om brev, dagbøker, dokumenter, møteprotokoller, lokalhistoriske artikler og bøker, foruten bilder, filmer, lydbånd og lignende som kommer fra enkeltpersoner, foreninger, firma, institusjoner eller politiske partier.

Den andre delen utgjør en Jørgen Moe-samling. Gjennom flere år har Moe-komiteen bygget opp en anselig mengde stoff knyttet til Jørgen Moe. Måleter at Moe-samlingen skal være en kunnskapsbaseinneholdendemest mulig av det som er skrevet av og om Jørgen Moe som eventyrsamler, dikter, prest, venn, familiemann og så videre.

Hole historielag mener at Moe-samlingen nå er blitt så omfattende at den kan fungere som et nasjonalt kunnskapssenter for de som ønsker å sette seg inn i emner knyttet til Jørgen Moe. 

Bygdearkivet er åpent første mandag i hver måned fra kl. 12 til kl. 15. Oppstarten blir 4. februar. For interesserte personer vil det også være mulig å få tilgang til bygdearkivetpå andre tider, men da ved å henvende seg til en av personene i listen:

Navn

Telefon

E-post

Gudmund Bakke

984 36 244

gudmunba@online.no

Randi Hoftun

986 16 112

rhoftun@gmail.com

Sten Høyendahl

902 09 842

sten.hoyendahl@gmail.com

E-postadresse: post@hole-historielag 

Se også artikkel om bygdearkivet i Ringerikes Blad